૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ [email protected]
Select Page

તારીખ ૨૫/૧૨/૨૦૨૧ને શનિવારના રોજ દહાણુની કોમપાડાની ધામણ ગામની આદિવાસી શાળામાં ૧૩૪ વિદ્યાર્થીઓને ધાબળા, નોટબુક, પેન, પેન્સિલ, માસ્ક, કપડાં, Nutrition Kit (ખજૂર અને શિંગ)નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
શાળાની બાળાઓ દ્વારા પ્રાર્થના અને સુંદર સ્વાગત ગીતોની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. યુવાટીમે ત્યાંની રહેણીકરણીની જાણકારી મેળવી અને બાળકો સાથે ખૂબ જ આનંદ માણ્યો હતો.

More

© Mumbai Gujarati. All Rights Reserved.

1678342
Total Visitors
2882
Visitors Today
X
X
X