૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ [email protected]
Select Page

મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠને ‘જુઓ, માણો અને મેળવો’ સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું હતું. આ ક્વિઝ સ્પર્ધાનું આયોજન બે પખવાડિયા માટે કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધાનું પરિણામ જાણવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

જુઓ પરિણામ અહીં

© Mumbai Gujarati. All Rights Reserved.

1343685
Total Visitors
954
Visitors Today
X
X
X