૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠન દ્વારા વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ – ૨૦૨૧ નિમિત્તે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પાંચ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધાનું પરિણામ જાણવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

જુઓ પરિણામ અહીં

X
X
X