૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠન અને મણીબેન નાણાવટી વિમેન્સ કૉલેજ દ્વારા સંયુક્ત રીતે ૧ ફેબ્રુઆરીથી ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ના રોજ વાંચન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

X
X
X