૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠન અને મણીબેન નાણાવટી વિમેન્સ કૉલેજ દ્વારા સંયુક્ત રીતે ૧ ફેબ્રુઆરીથી ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ના રોજ વાંચન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ ૨૦૨૩ નિમિતે બાળગીત ઉત્સવ
મહારાષ્ટ્રની ધમધમતી ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓ તથા વિદ્યાર્થીઓનો પુરસ્કારોત્સવ
X
X
X