૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

વાલીસભા

આજના યુગના વાલીઓને વૈજ્ઞાનિક, સાંસ્કૃતિક રીતે અને બાળકના સર્વાંગી વિકાસમાં માતૃભાષાનું મહત્ત્વ સમજાવવા માટે વિવિધ શાળાઓમાં જઈ બેનર્સ, પરિપત્ર, પી. પી. ટી. જેવા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા સાચી સમજણ આપવી.
X
X
X