૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ [email protected]
Select Page

મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠન છેલ્લાં દસ વર્ષથી માતૃભાષા અને માતૃભાષાની શાળાઓના ઉત્કર્ષ માટે સતત કાર્યરત છે. આ દસ વર્ષમાં વિવિધ સ્પર્ધાઓ જેવી કે છંદગાન, બેનર બનાવવાની, લોકનૃત્ય, શૈક્ષણિક સાધનો બનાવવાની, લઘુચલચિત્ર, શેરી નાટક, ગાયન, નિબંધ, એકપાત્રીય અભિનય જેવી સ્પર્ધાઓના આયોજન દ્વારા આપણા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોમાં રહેલી સર્જનાત્મક શક્તિને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.

© Mumbai Gujarati. All Rights Reserved.

2309873
Total Visitors
1021
Visitors Today
X
X
X