૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

સંચાલકસભા

આજના સમયાનુસાર માતૃભાષાની શાળાઓને પડતી મુશ્કેલીઓ તેના પડકાર વગેરેની ચર્ચા, શાળાના ઉત્કર્ષ માટેની વિવિધ યોજનાઓ. 
વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ ૨૦૨૩ નિમિતે બાળગીત ઉત્સવ
મહારાષ્ટ્રની ધમધમતી ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓ તથા વિદ્યાર્થીઓનો પુરસ્કારોત્સવ
X
X
X