૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

મલાડ પૂર્વની નવજીવન વિદ્યાલય હાઇસ્કૂલમાં ઉનાળું વેકેશન દરમિયાન સંગઠનની યુવાટીમ દ્વારા સ્પોકન અંગ્રેજીના વર્ગો લેવામાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓને હસતાં-રમતાં અંગ્રેજી શીખવવામાં આવ્યું. ૧૩ એપ્રિલથી ૩૦ એપ્રિલ દરમિયાન આ વર્ગો યોજાયા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન દરરોજ બે કલાકના વર્ગો લેવાયા હતા. નવજીવનમાં ૪થી ૧૦ ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓએ આ વર્ગોનો લાભ લીધો હતો.

X
X
X