૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ [email protected]
Select Page

મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠન દ્વારા આયોજિત 'જોવો, માણો અને મેળવો' સ્પર્ધામાં આપનું સ્વાગત છે. સ્પર્ધા દરરોજ સવારે ૧૧ વાગે શરૂ થશે અને રાત્રે ૧૧ વાગે  પૂર્ણ થશે, તે સમય દરમિયાન જ જવાબ સ્વીકારવામાં આવશે.
દિવસ - ૧૫

 

 

Name
Email
Phone
Age
1. આ ભજનમાં કોનાં રંગમાં વહી જવાની વાત કરી છે ?
2. વાંસળીએ કોને ઘેલું કર્યું?
3. કવિના મનમાં રાત-દિવસ કોણ વસે છે?
4. "મને કૃષ્ણ કનૈયાની મોરલી ગમે" આ પંક્તિ વીડિયોમાં કેટલી વાર આવી છે?
5. આ વીડિયોમાં બાળક કેટલી ચપટી વગાડે છે?
6. મોરલીએ કરેલ જાદુ વિશે જણાવો.

© Mumbai Gujarati. All Rights Reserved.

1098897
Total Visitors
410
Visitors Today
X
X
X