૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

ભારતીય શિક્ષણ મંડળ અને મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠનના સંયુક્ત ઉપક્રમે તા. ૨૬ ફેબ્રુઆરીના રોજ માતૃભાષામાં શિક્ષણ અને નવી શિક્ષણ નીતિ પર કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

X
X
X