૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ [email protected]
Select Page

મહામારીમાં મદદ

કોરોનાના કપરા સમયમાં મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠન દ્વારા માર્ચ ૨૦૨૦થી જ જરૂરિયાતમંદોને વિવિધ રીતે મદદ કરવામાં આવી હતી. સાંજે ગરમ નાસ્તો, કરિયાણાની કીટ, માસ્ક, ધાબળા, નોટબુક વગેરેનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્ય અવિરત ચાલુ જ છે. સમાજના સુખીવર્ગને આ કાર્યમાં તન, મન, ધનથી સહયોગ કરવાનો અનુરોધ સંગઠન કરે છે. જો આપ પણ આ કાર્યમાં સહભાગી થવા માગતા હોવ તો અહીં ક્લિક કરો.

© Mumbai Gujarati. All Rights Reserved.

1099030
Total Visitors
543
Visitors Today
X
X
X