૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ [email protected]
Select Page

મુંબઇ ગુજરાતી સંગઠન છેલ્લા ઘણાં વર્ષોથી મહારાષ્ટ્રના એસ.એસ.સી બોર્ડ ના માતૃભાષાની શાળા માં પ્રથમ આવેલ વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન રોકડ રકમભેટસ્મૂતિચિન્હ આપીને કરે છૅ.

તેમજ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વિષયમાં ૯૦ કે ૯૦+ ગુણ લાવનાર વિધાર્થીઓનું સન્માન કરે છે.

૧૦૦% પરિણામ  લાવનાર માતૃભાષાની શાળાનું પણ સન્માન કરે છે.

© Mumbai Gujarati. All Rights Reserved.

2308247
Total Visitors
2152
Visitors Today
X
X
X