૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠન દ્વારા દર વર્ષે માતૃભાષાની વિવિધ શાળાઓમાં સ્પોકન અંગ્રેજીના વર્ગો ચલાવવામાં આવે છે. આ જ ક્રમમાં વર્ષ ૨૦૨૨માં મલાડ પૂર્વની જ્યોત્સનાબેન ધીરજલાલ તલકચંદ હાઇસ્કૂલ અને નવજીવન વિદ્યાલય હાઇસ્કૂલમાં સ્પોકન અંગ્રેજીના વર્ગો લેવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપક્રમ અંતર્ગત બંને શાળાના ૫૦૦થી વધુ બાળકો જોડાયા હતાં અને હસતાં-રમતાં અંગ્રેજી શીખ્યાં હતાં. સ્પોકન અંગ્રેજી ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓને અધૂરી વાર્તા પૂરી કરો, વોકેબલરી, ટેન્સીસની ગેમ, ચિત્ર પરથી વર્ણન જેવી વિવિધ એક્ટિવિટી પણ કરાવવામાં આવી હતી. વર્ગોના છેલ્લાના પાંચ દિવસ દરમિયાન ચિત્રકામ, હસ્તકામ અને કવિતા લખવા સહિતની વિવિધ સ્પર્ધાઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વર્ગોના છેલ્લાં દિવસે વિદ્યાર્થીઓને યાદગીરીરૂપે ભેટ પણ આપવામાં આવી હતી. કુલ ૧૧ સભ્યોની ટીમે આ ઉપક્રમ સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યો હતો, જેમાં કેટલાક આ જ શાળાઓના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ હતા.

વધુ વિગતો જાણવા નીચે ક્લિક કરો

X
X
X