૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ [email protected]
Select Page

મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠનની યુવાટીમ દ્વારા પોતાની જ શાળામાં સમર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઘાટકોપરની ધનજી દેવશી રાષ્ટ્રીય શાળા, કલ્યાણના માતુશ્રી જમનાબાઈ ભગવાનદાસ કન્યા વિદ્યાલય અને રાવ સાહેબ ગોવિંદ કરસન રામજી વિદ્યાલયના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓએ સંગઠન સાથે મળી વિદ્યાર્થીઓ માટે કેમ્પ રાખ્યો હતો અને હસતાં-રમતાં વિવિધ વસ્તુઓ શીખવી હતી.

વધુ વિગતો જાણવા નીચે ક્લિક કરો

X
X
X