૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

ડ્રામા વર્કશોપ : વિવિધ શાળાઓમાં મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠનના યુવા સભ્યો દ્વારા ૪ કલાકની નાટય કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં રંગભૂમિના વિવિધ પાસાઓની સમજણ આપી ઉદાહરણ સાથે અભિનય શીખવવામાં આવે છે. 

વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ ૨૦૨૩ નિમિતે બાળગીત ઉત્સવ
મહારાષ્ટ્રની ધમધમતી ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓ તથા વિદ્યાર્થીઓનો પુરસ્કારોત્સવ
X
X
X