૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

ડ્રામા વર્કશોપ : વિવિધ શાળાઓમાં મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠનના યુવા સભ્યો દ્વારા ૪ કલાકની નાટય કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં રંગભૂમિના વિવિધ પાસાઓની સમજણ આપી ઉદાહરણ સાથે અભિનય શીખવવામાં આવે છે. 

X
X
X