૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ [email protected]
Select Page

કામણની અન્ના સાહેબ ધામણે આશ્રમશાળામાં ૧૨ ડિસેમ્બર મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠન ઉપરાંત પ્રીતિબેન અને તેમના સહયોગ ગ્રુપ દ્વારા ૧૫૦ વિદ્યાર્થીઓને શર્ટ, નોટબુક, પેન, પેન્સિલ, રબર, માસ્ક, કપડાંનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમ જ તેમની સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજન કરી, ખો ખો અને કબ્બડી જેવી રમતો પણ રમ્યા હતા. તેઓ સાથે આદિવાસી નૃત્ય, ગરબા અને ગીતોનો આનંદ માણ્યો હતો.

X
X
X