૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

મોટિવેશનલ વર્કશોપ : આપણી શાળાઓમાં મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠનના કેતનસર અને અન્ય સભ્યો દ્વારા નવમા અને દસમા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને મોટિવેટ કરવા, તેમને સકારાત્મકતા, કાર્યક્ષમતા અડગ નિશ્ચય, પરિશ્રમ જેવા ગુણો વિકસાવવામાં આવે છે.

X
X
X