૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ [email protected]
Select Page

મોટિવેશનલ વર્કશોપ : આપણી શાળાઓમાં મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠનના કેતનસર અને અન્ય સભ્યો દ્વારા નવમા અને દસમા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને મોટિવેટ કરવા, તેમને સકારાત્મકતા, કાર્યક્ષમતા અડગ નિશ્ચય, પરિશ્રમ જેવા ગુણો વિકસાવવામાં આવે છે.

© Mumbai Gujarati. All Rights Reserved.

2308459
Total Visitors
2364
Visitors Today
X
X
X