૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ [email protected]
Select Page
મુંબઈ  ગુજરાતી સંગઠન   દ્વારા આયોજિત  રાષ્ટ્રીય સ્તરની સર્જનાત્મક સ્પર્ધાઅો
કોરોનાના આ કપરા સમયને સર્જનાત્મકતાથી માણવા અેક અોનલાઇન રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા  રાખી છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ , શિક્ષકો અને ભાષાપ્રેમીઅો બધા આનંદ ઉત્સાહથી ભાગ લઇને  આપણાં સંસ્કાર , સંસ્કૃતિ અને સર્જનશક્તિનો  પરિચય કરાવે.
 હાલના સમયમાં આ સરસ મોકો છે પોતાનામાં રહેલી સર્જનાત્મક શક્તિઅોને બહાર લાવી અન્યોને પણ પ્રોત્સાહન આપવાનો.
 આપણા ગુજરાતી હોવાનો ગૌરવ , મહિમા , વારસો , સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો.

© Mumbai Gujarati. All Rights Reserved.

1014121
Total Visitors
485
Visitors Today
X
X
X